MENU

Number of Endorsement: 72251

Nationality: 226   (List)

Vyhlášení Mezinárodního dne svědomí

Podpora kultury míru s láskou a svědomím


Od konce 2. světové války uplynulo sedmdesát let a od konce 1. světové války již celé století. Zkáza válek prohlubuje lidskou touhu po míru. Snaha lidstva o dosažení míru nikdy neustala, přesto je svět i nadále neklidným místem.

Vybízíme všechny nezávislé a vzájemně propojené světové občany, aby při aktivním hledání míru a harmonie čelili mezinárodním i národním krizím se soucitem, statečností a opravdovou moudrostí a aby vytvářeli plány na mnohonásobný profit, které budou prospěšné pro Matku Zemi i všechny její obyvatele.

Láska a mír podporují blahobyt obyvatel tohoto světa a jsou nejdůležitějšími základními kameny dlouhodobé globální udržitelnosti. Vyzýváme všechny světové občany, aby si v srdci pěstovali lásku, a tím nastolili rovnováhu v posilování rozvoje v oblasti hospodářství, společnosti, kultury, duchovna, technologie a vzdělávání.

Svědomí je zdrojem lásky. Je nezbytné probudit svědomí světových občanů s cílem propagování lásky, tolerance, přijetí a péče mezi lidmi, a zajistit tak posilování přátelství, rodinných pout a mezinárodních vztahů, což usnadní vytvoření jednotného světa, kde budou všichni lidé spolupracovat na společném dobru.

Základem kvalitního vzdělávání, které je nutné pro dlouhodobě udržitelný hospodářský rozvoj, je znamenitá kultura. Vyzýváme země, aby propagovaly kulturu svědomí a začleňovaly do své kultury ty nejlepší aspekty jiných kultur a vzdělávacích systémů pro zlepšení svých národních ekonomik.

Když bude většina lidí naslouchat svému svědomí a zasvětí svůj život šíření lásky, podporování soužití bez ohledu na rozdíly, používání moudrosti při řešení konfliktů a inspirování druhých k podobnému jednání, může na světě zavládnout mír.

Federace světového míru a lásky proto nyní vyhlašuje 5. duben za „Mezinárodní den svědomí“, aby lidem připomínal, že se mají řídit svým svědomím, a vybízí je, aby tento den slavili tak, že si udělají čas na sebereflexi s cílem dosažení vnitřního klidu, že budou organizovat vzdělávací programy na téma lásky a svědomí a podporovat celosvětový klid zbraní pro usnadnění mírových rozhovorů, aby se u všech mohlo probudit svědomí a nastal světový mír.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Potvrdit

Jsem ochoten zveřejnit výše uvedené informace na těchto webových stránkách. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE