MENU

Number of Endorsement: 72249

Nationality: 226   (List)

اعلامیه روز بین المللی وجدان

تترویج فرهنگ صلح با عشق و وجدان


لیک قرن از زمان پایان جنگ جهانی اول و همچنین هفت دهه از زمان پایان جنگ جهانی دوم گذشت. تخریب جنگ عمیق آرزوهای مردم برای صلح است. پیگیری صلح بشریت هرگز متوقف نشده است، با این حال، جهان باقی مانده است.

بوابستگی متقابل و همبستگی، شهروندان جهان همه با شفقت، شجاعت و حکمت واقعی تشویق می شوند تا با بحران های بین المللی و ملی مواجه شوند؛ زیرا آنها به طور فعالانه به دنبال صلح و هماهنگی و همچنین برنامه های چند نفره برای به دست آوردن زمین مادر و همه مردم هستند.

كعشق و صلح رفاه مردم جهان را تقویت می کنند و مهمترین پایه های پایداری جهانی هستند. همه شهروندان جهان، تشویق می شوند که عشق خود را در قلب خود به ارمغان بیاورند تا تعادل را در تقویت رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی، تکنولوژیکی و آموزشی تقویت کنند.

فوجدان ریشه ی عشق است؛ ضروری است بیدار کردن وجدان شهروندان جهان برای ترویج عشق، تحمل، پذیرش و مراقبت در میان مردم، به این ترتیب، ایجاد دوستی، پیوند خانوادگی و روابط بین الملل، که جهان یکپارچه را تسهیل می کند، جایی که همه مردم با یکدیگر همکاری می کنند.

فرهنگ عالی، پایه ای برای آموزش عالی است که برای توسعه اقتصادی پایدار ضروری است. کشورها برای ارتقاء فرهنگ وجدان و تشویق بهترین جنبه های دیگر فرهنگ ها و سیستم های آموزشی برای بهبود اقتصاد ملی تشویق می شوند.

عهنگامی که اکثریت مردم وجدان خود را دنبال می کنند و خود را به گسترش عشق تحمیل می کنند، بدون در نظر داشتن تفاوت ها، همزیستی را ترویج می دهند، با استفاده از عقل برای حل اختلافات و الهام دادن دیگران به عمل مشابه، جهان می تواند به صلح دست یابد.

بنابراین، فدراسیون جهانی صلح و عشق روز 5 آوریل را "روز بین المللی وجدان" اعلام می کند تا مردم را به گوش دادن به وجدان خود تشویق کند و آنها را تشویق به جشن گرفتن روز با اتخاذ وقت خود برای بازتاب خود با اهداف صلح درونی ، برگزاری برنامه های آموزش عاشقانه و وجدانی، و تقویت آتش بس جهانی برای تسهیل مذاکرات صلح، به طوری که وجدان هرکسی بیدار شود و جهان صلح آمیز شود.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


تایید و امضا

من مایل به افشای اطلاعات فوق در این وب سایت هستم.  
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE