MENU

Number of Endorsement: 72249

Nationality: 226   (List)

Isimemezelo Sosuku Lwezwe Lonke Lonembeza

Ukukhuthaza Amasiko Wokuthula Ngothando Nembeza


Sekudlule ikhulu kusukela ekupheleni kweMpi Yezwe I, kanye neminyaka engamashumi ayisikhombisa kusukela ekupheleni kweMpi Yezwe II; ukubhujiswa kwempi kuqinisa izifiso zabantu zokuthula. Ukuphishekela ukuthula komuntu akukaze kuyeke, kodwa umhlaba uhlala uhlambalaza.

Ukuzibandakanya nokuxhunyaniswa, zonke izakhamuzi zomhlaba zikhuthazwa ukuba zibhekane nezinkinga zomhlaba wonke nezizwe ngobubele, ubuqili nokuhlakanipha kwangempela njengoba zifuna ukuthula nokuthula kanye nezinhlelo eziningi zokunqoba uMama wezwe nabo bonke abantu.

Uthando nokuthula kuqhubekisela phambili inhlalakahle yabantu bezwe, futhi yizona zindwangu ezibaluleke kakhulu zokusimama komhlaba. Zonke izakhamizi zomhlaba zikhuthazwa ukuba zenze uthando ezinhliziyweni zazo ukuba zenze ukulinganisela ekuthuthukiseni intuthuko yezomnotho, ezenhlalakahle, yamasiko, ezomnotho, ezemfundo, nezemfundo.

Unembeza ngumthombo wothando; kubalulekile ukuvusa unembeza wezakhamuzi zomhlaba ukugqugquzela uthando, ukubekezelelana, ukwamukelwa nokukhathalela phakathi kwabantu, ngaleyo ndlela kukhulisa ubungane, izibopho zomndeni, nobuhlobo bomhlaba wonke, okusiza umhlaba onobunye, lapho bonke abantu basebenza ndawonye ukuze bazuze okuhle.

Isiko esihle kakhulu yisisekelo semfundo yekhwalithi, ebalulekile ekuthuthukiseni umnotho okusimeme. Amazwe akhuthazwa ukuba akhuthaze isiko lesazela futhi afake izici ezinhle kakhulu kwamanye amasiko kanye nezinhlelo zemfundo ukuthuthukisa umnotho kazwelonke.

Lapho iningi labantu lilandela unembeza wabo futhi bazinikezele ekusakazeni uthando, kukhuthaza ukuhlala ndawonye ngaphandle kokungafani, ukusebenzisa ukuhlakanipha ukuxazulula izingxabano, nokukhuthaza abanye ukuba benze okufanayo, izwe lingakwazi ukuletha ukuthula.

Manje, Ngakho-ke, i-Federation of Peace and World Peace iyamemezela ngo-Ephreli 5 ngokuthi "Usuku Lomhlaba Wonke Lonembeza" ukukhumbuza abantu ukuba balalele unembeza wabo futhi bakhuthaze ukuba bagubhe usuku ngokuthatha isikhathi sokuzicabangela ngenhloso yokufinyelela ukuthula kwangaphakathi , ephethe izinhlelo zezemfundo nezonembeza, nokugqugquzela ukuphela komlilo ukuze kuqhutshwe izinkulumo zokuthula ukuze unembeza wonke umuntu avuse futhi umhlaba ube nokuthula.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Vumela

Ngizimisele ukudalula ulwazi olungenhla kuleli webhusayithi. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE