MENU

Number of Endorsement: 71612

Nationality: 200   (List)

Erklæring for Internasjonal Dag for Samvittighet

For å fremme en Fredskultur med Kjærlighet og Samvittighet


Det har gått et århundre siden slutten på første verdenskrig, og hele syv tiår siden slutten på andre verdenskrig. Ødeleggelsene som krig medfører øker folks ambisjoner for fred. Menneskehetens higen etter fred har aldri tatt slutt, og enda er det mye uro i verden.

Gjensidig avhengig av og forbundet med hverandre, oppfordres enhver borger til å møte internasjonale og nasjonale kriser med medfølelse, mot og ren visdom når de aktivt søker fred og harmoni, samt legger planer som kan være til fordel for både Moder Jord og alle mennesker.

Kjærlighet og fred fremmer alle folk i verdens velbefinnende, og de er meget viktige hjørnesteiner i global bærekraftighet. Alle verdens borgere oppfordres til å gi næring til kjærligheten i deres hjerter slik at det kan fremme en balanse i den økonomiske, sosiale, kulturelle, spirituelle og teknologiske utviklingen, samt utviklingen innen utdanningsnivå.

Samvittighet er kilden til kjærlighet. Å vekke alle verdensborgeres samvittighet er avgjørende for å fremme kjærlighet, toleranse, aksept og omsorg blant mennesker. Dette vil fremme vennskap, familiebånd og internasjonale relasjoner, noe som gjør det enklere å danne en forent verden, hvor alle mennesker jobber sammen for det felles beste.

En kultur som er utmerket danner grunnlaget for kvalitet på utdanning, noe som er avgjørende for en bærekraftig økonomisk utvikling. Land oppfordres til å fremme en samvittighetskultur, og innlemme de beste sidene av andre kulturer og utdanningssystemer, for å bedre nasjonale økonomier.

Når mennesker flest følger samvittigheten sin, vier sitt liv til å spre kjærlighet og fremme sameksistens uavhengig av forskjeller, løser konflikter ved hjelp av kunnskap og inspirerer andre til å handle likt, kan verden oppnå fred.

Det er derfor Federation of World Peace and Love (Stiftelsen for Verdensfred og Kjærlighet) lanserer 5. April som Den Internasjonale Samvittighetsdagen, for å påminne folk om å lytte til deres samvittighet og å oppmuntre dem til å feire dagen ved å bruke tiden på selvrefleksjon med et mål om å oppnå indre fred, samt holde kurs innen kjærlighet og samvittighet, og fremme universal våpenhvile for å gjøre fredsforhandlinger enklere, slik at alles samvittighet vekkes og at verden skal bli et fredelig sted.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Påtegne

Jeg er villig til å avsløre informasjonen ovenfor på denne nettsiden. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE