MENU

Number of Endorsement: 72088

Nationality: 226   (List)

Deklaration om den Internationella samvetsdagen

Främja fredskulturen med kärlek och samvete


Ett århundrade har gått sedan det första världskriget och sju årtionden sedan andra världskrigets slut. Krigets ödeläggelse fördjupar människors längtan efter fred. Mänsklighetens strävan efter fred har aldrig upphört, trots det är världen våldsam.

Alla människor i världen är beroende av varandra och uppmanas att möta internationella och nationella kriser med mod, medkänsla och klokhet när de aktivt söker fred och harmoni, samt utforma planer som gagnar Moder Jord och alla människor.

Kärlek och fred befrämjar människornas välbefinnande och är de viktigaste grundvalarna för global hållbarhet. Vi uppmanar alla världens medborgare att ha kärlek i sina hjärtan för att balansera den ekonomiska, social, kulturella, andliga, tekniska och pedagogiska utvecklingen.

Samvetet är kärlekens källa. Det är väsentligt att väcka världsmedborgarnas samvete för att befrämja kärlek, tolerans och omtanke bland människorna och därigenom förstärka vänskap, familjeband och internationella relationer som möjliggör en enad värld där alla människor samarbetar för vårt gemensamma bästa.

En god kultur är grunden för bra utbildning, vilken är av största betydelse för en hållbar ekonomisk utveckling. Länder uppmanas att främja samvetskulturen och införliva de bästa sidorna av andra kulturer och utbildningssystem för att förbättra de nationella ekonomierna.

Världen kan uppnå fred när majoriteten av människorna följer sitt samvete och hänger sig åt att sprida kärlek, främja samexistens oavsett våra skillnader, lösa konflikter med klokhet och inspirera andra att handla likadant.

Därför utropar nu Federation of World Peace and Love den 5 april som den Internationella samvetsdagen för att påminna människor om att lyssna till sina samveten och uppmuntrar dem att fira dagen genom att ta sig tid till självreflektion i syfte att uppnå inre frid, anordna undervisning i kärlek och samvete och främja allmänna vapenstillestånd och möjliggöra fredssamtal för att väcka allas samveten och uppnå fred i världen.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Stödja

Jag är villig att avslöja ovanstående information på denna webbplats. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE